ویژگی های دوربین مداربسته خوب

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

از جمله ویژگی دوربین مداربسته خوب  می توان به موارد زیر اشاره نمود. 

ویژگی دوربین مداربسته

این ویژگی در دوربین موجب تغییر در میزان نور مادون قرمز ساطع شده بسته به میزان تاریکی و فاصله اجسام از لنز می شود. دوربینی که ویژگی smart IR را نداشته باشد در هنگام تاریکی زمانی که جسم (یا شخص) به لنز نزدیک می شود تصویر آن سفید رنگ و اشباع شده و قابل تشخیص نخواهد بود.

ویژگی smart IR

ویژگی ICR

فیلتر مادون قرمز IR CUT فیلتری است که از ورود نور مادون قرمز به دوربین جلوگیری می نماید. این فیلتر در تاریکی زمانی که IR LED ها روشن می شود به صورت خودکار غیرفعال شده تا بازتاب نور مادون قرمز به سنسور دوربین برسد.

ویژگی ICR

ویژگی AGC

AGC مخفف auto gain control است. این ویژگی موجب تقویت سیگنال الکتریکی خروجی دوربین در تاریکی و کاهش آن در محیط های با روشنایی زیاد می شود. یکی از نکات منفی AGC افزایش ناخواسته نویز در تصاویر است. از آنجا که کل سیگنال خروجی دوربین در تاریکی تقویت می شود بنابر این اگر نویزی در تصویر وجود داشته باشد آن نیز تقویت خواهد شد.

ویژگی AGC

ویژگی DNR

حذف دیجیتالی نویز تصویر (DNR) یک ویژگی مهم در دوربین مداربسته است که به موجب آن نقاط ریز ایجاد شده (توسط نویز) در تصویر به خصوص در زمان عملکرد دوربین در تاریکی، حذف شده و یا کاهش چشمگیری می یابد. ویژگی مذکور به دو دسته 2 DNR و 3 DNR تقسیم می شود که به ترتیب منظور حذف نویز تصویر به صورت 2 بعدی و 3 بعدی است.

ویژگی HLC

HLC مخفف high light compenstaion یا جبرانساز نور شدید است. دوربین های دارای این ویژگی زمانی که در معرض نور شدید قرار گیرند نور شدید مذکور را کور می کنند. به عنوان مثال زمانی که یک ماشین با چراغ های روشن در شب به دوربین نزدیک شود این ویژگی موجب کور شدن (تاریک شدن) نور چراغ های ماشین شده و در نتیجه دوربین به قابلیت پلاک خوانی رسید. به همین دلیل یکی از کاربرد های اصلی دوربین های دارای این ویژگی خواندن پلاک خودرو در شب و زمانی که چراغ خودرو روشن است می باشد.

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments

Comments for this page are private. You can make comments, but only the portfolio's owner will be able to see them.

Add a New Comment:

You must be logged in to make comments on this page.